loader image

تلفن:09022327334

برداشت

محصولات کشاورزی پر درآمد را بیشتر بشناسیم!

محصولات کشاورزی پر درآمد را بیشتر بشناسیم!

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهاي غذایی است، به گونه اي که امنیـت غـذایی و افـزایش
کیفیت به عنوان اهداف مهم دولت ها قرار گرفته اسـت .
در ایـن میـان تولیـد محصـولات کشـاورزي مـورد توجـه خاصی قرارگرفته است.
محصولات زراعی به بخشی از محصولات کشاورزي اطلاق میشوند که مدت زمان
کاشت تا گل دهی (پایان عمر محصول) در آنها کمتر از یک سال است.
در واقع، چرخه زندگی آنها کمتـر از یک سال طول میکشد بخش اعظم تولید محصولات زراعی به مدت چنـد مـاه ذخیـره سـازي مـی شـود و فقـط بخشی از ایـن تولیـد پـس از برداشـت بـه طـور مسـتقیم وارد بـازار مصـرف مـی شـود؛
بنـابراین جهـت تـامین میـوه مورداستفاده در اوایل نوروز و همچنین قیمت مناسب به دلیـل تقاضـاي بـازار، اکثـر تولیدکننـدگان خـرد و کـلان ترجیح میدهند این محصولات نسبتاً حساس را چندین ماه انبار نمایند؛
بنابراین وجـود مکـان هـاي مناسـب جهـت ذخیره حجم بالاي محصولات تولیدي و داشـتن برنامـه لازم و ضـروري اسـت . همچنـین بـه دلیـل اینکـه بـیش تـر انبارهاي موجود سنتی بوده؛
لذا هرساله حجم وسیعی از محصولات در این انبارها دچار افت کیفیت میشودکه بـا زحمت و هزینه فراوان افت تولید شده است.
سالانه به دلایل مختلف مقدار قابل ملاحظه اي از محصولات تولیدي در صنایع مختلـف غـذایی و زراعـی در زنجیـره تـامین
خود فاسد می شوند.
مکانیزم هاي مختلفی نیاز هست تا این ضایعات را کاهش دهد و یا بتواند از اقلام فاسد شده بهره برداري کند؛
همچنین با تمرکز بر روی تولید محصولاتی که تقاضای زیادی بر آنها حاکم است می توان به درآمد هنگفتی رسید.
اول از هم باید با مفهوم زنجیره تامین محصولات کشاورزی نیز آشنا شوید؛

 

مفهوم زنجیره تامین محصولات کشاورزی

 

چهار عنصر تامين آننده، ميدان بار مبدا، ميـدان بار مقصد و مصرفآننده بعنوان موجوديـت هـاي اصـلي زنجـيره تـامين
محصولات کشاورزی شناخته ميشوند.
تامين کننده يا بطور مستقيم محصول را به ميدان بار مقصد ارسال و يا از طريق ميدان بار مبدا بـه اين امر اقدام مينمايد.
ميدان بـار مقصـد نيـز از طريـق خـرده فروشان محصولات را به مصرف آننده انتقال ميدهد.
۵ محصول سيب زميني، پياز، گوجهفرنگي، سيب و انگور انتخاب گرديده است.
سيب زميني، پياز و گوجه فرنگي در همه فصول مصرف شده و ميزان مصرف آهن قابل توجه است.
سيب و انگور نيز به علت فصلي بودنشان انتخاب شده تا در مدل طراحی شده فصلي بودن نيز لحاظ شود.
همچنين برای اجتناب از بسيار بزرگ شده مدل،
مبادلات اين ۵ محصول بين استان آردستان بعنوان مقصد و ۴ استان آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، خوزستان و همدان به عنوان مبادي به علت نزديكي مسافت، قابليت صدور محصولات فوق، آيفيت خوب محصولات و هزينه مناسب انتخاب شده اند.

کشت داروهای گیاهی

گیاهان دارویی در میان کشاورزان با نام داروهای پرسود معروف هستند و به همین دلیل در گروه محصولات کشاورزی پر درآمد قرار دارند.
جالب است بدانید بر‌اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی حدود ۸۰ درصد از مردم جهان بیشترین نیازهای درمانی خود را از گیاهان دارویی تأمین می‌کنند.
خوشبختانه در ایران نیز شاهد افزایش شیوه‌های درمان‌های سنتی و طب اسلامی هستیم.
در‌نتیجه پیشنهاد می‌کنیم اگر مزرعه شما امکان اختصاص قسمتی به کشت و زرع داروهای گیاهی را دارد، حتماً این کار را انجام دهید.

گياهان دارويي گياهاني هستند که يک يا برخي از اندام هاي آنها حاوي ماده موثره است.
اين ماده که کمتریک درصد از وزن خشک گياه را تشکيل مي دهد داراي خواص دارويي موثر بر موجودات زنده است.
همچنين کاشت ،داشت و برداشت اين گياهان به منظور استفاده از ماده موثره آنها انجام می گیرد.
اگر نحوه آماده سازي داروهاي گياهي و تحويل آنها به مردم به نحو صحيح انجام نگيرد خواص درماني گياه
گردد از بين رفته يا تقليل مي يابد که اين امر موجب عدم تاثير گياه در درمان بيماري مي گردد.

روش تهيه برخي از اشکال مصرفي داروهاي گياهي (جوشانده ها ودم کرده ها و خيسانده ها)

دم کرده :

دم کردن ، بيشتر در موارد گل آذين ، سر شاخه گلدار ومخصوصا گل انجام مي گيردمقدار تعيين
شده
براي اينکار بايد عضو گياه رادر ظرفي جاي داده ، آب جوش بر روي آن بريزند وسپس آنرا براي
مدتي که معين شده به حال خود باقي گذارند تا دم شود

جوشانده :

در تهيه جوشانده ها بايد عضو گياه را در ظرف محتوي آب سرد وارد نمود وسپس گرماي اآب ر به
مرحله جوشانيدن رسانيد.
محلولهاي حاصل از جوشاندن يا دم کردن ، بهتر است به حالت خالص ودر غير اينصورت ، پس
ازشيرين کردن با قند يا عسل مصرف شود .
اگر براي جوشاندن گياه زمان معيني ذکر نشده باشد ،بايد پس از آنکه محلول به مدت دقيقه 1
جوشيد ، آنرا از گرما دور کرد و برا ي مدتي که تعيين گرديده به حال خود گذاشت تا دم شود .

-در تهيه جوشانده ها ودم کرده هاي گياهي ، مي توان يک گياه دارويي معين را اعم از اينکه به
حالت تازه يا خشک شده باشد ، به مقادير مساوي بکار برد.

زيرا اگر گياه تازه به علت داشتن آب ، وزن بيشتري دارد درعوض مواد موثره آن فعالتر اثر مي کند بطوري که اثر درماني آن تقريبا برابر با نوع خشک خواهد بود.

خيسانده:

اين شکل براي مواد موثري که در اثر حرارت از ب روند ، ن ميي توصيه مي شود .

براي تهيه خيسانده ، الي 6در ظرف را مقدار مشخصي از پودر گياه را در حجم معيني از آب ريخته ، 01ساعت مي بندند.

 

 

وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

محدوديت منابع در بخش کشاورزی اهميت انتخاب فناوری هاي مناسب جهـت اسـتفاده كامل و بهينه از منابع كمياب و گران را در توليد مواد غـذايی فـراوان و ارزان نشان مـيدهـد.
فناوری هاي مكانيكي با غلبه بر محدوديت هاي فني و اقليمي از يك سو و محـدوديت هاي زمـانی از
سوي ديگر، امكان افزايش سطح زير كشت و توليد بخـش کشاورزی را ميسـر كـردهانـد.

در حقيقت، فناوري های مكانيكي امكان كاربردی شـدن دسـتاوردهای تحقيقـاتي را در شـاخه هـاي
مختلف كشاورزي فراهم ساخته اند.

در نتيجه، مكانيزاسيون كشاورزی از يـك انتخـاب و يـك جايگزيني ساده ماشين به جاي نيروي كار به ضرورتی جهت افزايش بهره وري استفاده از ساير نهاده ها تبديل شده است.
در ايران از چندين دهه گذشته ماشـين آلات كشـاورزي وارد مراحـل مختلـف عرصـه
توليد شده و جز لاينفك ساختار كشاورزي گرديده اسـت. ولـيكن در سـال هاي گذشـته تـأمين
ماشين آلات كشاورزي با مشـكلات و فـراز و نشـيب هـاي بسـياري همچـون عرضـه نامتناسـب

ماشين آلات كشاورزی با نياز بخش كشاورزی و آثار منفي اين مسئله بر پيكره بخش رو بـه رو
بوده است.

اين مشكل نه تنها باعث ت حقق نيـافتن برنامـه هـاي مكانيزاسـيون بخـش كشاورزی
شده، بلكه در بسياري مواقع حتي جوابگوي ميزان استهلاك ماشين آلات نيز نبـوده اسـت .

آمريكا نشان دهنده بالا بودن هزينه تعميـرات و نگهـداري در ايـران اسـت. از دلايـل عمـده ايـن
وضعيت، بالا بودن عمر ماشين ها، وضـعيت نامناسـب خـدمات پـس از فـروش شـامل سـرويس،
گارانتي و خدمات تعمير گـاهي، كمبـود و گرانـي قطعـات يـدكي، كيفيـت نـامطلوب قطعـات
مورداستفاده و پايين بودن كيفيت تعميرات است .

بنابراين استفاده از ماشين هاي فرسوده هزينه عمليات زراعي و ضريب لَنگي ماشين را ميافزايد ضمن اينكه ضريب اعتماد بـه كاركرد صحيح ماشين را مي كاهد.

واضح است كه حاصل وضعيت فـوق انجـام نشـدن بموقـع عمليـات كاشـت، داشـت و
برداشت، كاهش كيفيت عمليات زراعي، افزايش ضـايعات نهـاده و محصـول، افـزايش هزينـه
عمليات زراعي و افزايش يارانه سوخت است.

بنابراين، تحقق نيافتن برنامه هاي مكانيزاسـيون درخصـوص تـأمين نيـروي محركـه لازم
علاوه بر اينكه سبب ميشود بسياري از عمليات كشاورزي در زمان نامناسب و با كيفيـت نـازل
انجام پذيرد افـزايش هزينـه هـاي زراعـي، افـزايش ضـايعات و كـاهش عملكـرد را نيـزدر پـي
خواهد داشت.

بیشتر بدانید: از ادوات کشاورزی بیشتر بخوانید!

شناخت و پـذيرش فنـاوري توسـط كشـاورزان و الزامـات اقتصـادي باعث رايـج شـدن
كاربرد انواع ماشين هاي كاشت، داشت و برداشـت در اقصي نقـاط كشـور و در نتيجـه، افـزايش
درجه مكانيزاسيون در مراحل مختلف توليد شده است.

به عنوان مثال، دربرنامه هـاي پنج سـاله دوم و سوم به رغم تأمين نشدن منـابع مولـد نيـرو، درجـات مكانيزاسـيون در عمليـات مختلف برخي محصولات افزايش يافته است .

به عنوان مثال، درجه مكانيزاسيون در مرحله بذر كاري در كشت گندم آبي از حدود 10 درصد در سـال 1373

به 27 درصد در سال 1383 افزايش يافته اسـت.

در همـين مـدت درجـه مكانيزاسـيون برداشـت سيب زميني نيزاز 7 درصد به 70 درصد رسيده است.