09132327334

ایران

وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

محدوديت منابع در بخش کشاورزی اهميت انتخاب فناوری هاي مناسب جهـت اسـتفاده كامل و بهينه از منابع كمياب و گران را در توليد مواد غـذايی فـراوان و ارزان نشان مـيدهـد.
فناوری هاي مكانيكي با غلبه بر محدوديت هاي فني و اقليمي از يك سو و محـدوديت هاي زمـانی از
سوي ديگر، امكان افزايش سطح زير كشت و توليد بخـش کشاورزی را ميسـر كـردهانـد.

در حقيقت، فناوري های مكانيكي امكان كاربردی شـدن دسـتاوردهای تحقيقـاتي را در شـاخه هـاي
مختلف كشاورزي فراهم ساخته اند.

در نتيجه، مكانيزاسيون كشاورزی از يـك انتخـاب و يـك جايگزيني ساده ماشين به جاي نيروي كار به ضرورتی جهت افزايش بهره وري استفاده از ساير نهاده ها تبديل شده است.
در ايران از چندين دهه گذشته ماشـين آلات كشـاورزي وارد مراحـل مختلـف عرصـه
توليد شده و جز لاينفك ساختار كشاورزي گرديده اسـت. ولـيكن در سـال هاي گذشـته تـأمين
ماشين آلات كشاورزي با مشـكلات و فـراز و نشـيب هـاي بسـياري همچـون عرضـه نامتناسـب

ماشين آلات كشاورزی با نياز بخش كشاورزی و آثار منفي اين مسئله بر پيكره بخش رو بـه رو
بوده است.

اين مشكل نه تنها باعث ت حقق نيـافتن برنامـه هـاي مكانيزاسـيون بخـش كشاورزی
شده، بلكه در بسياري مواقع حتي جوابگوي ميزان استهلاك ماشين آلات نيز نبـوده اسـت .

آمريكا نشان دهنده بالا بودن هزينه تعميـرات و نگهـداري در ايـران اسـت. از دلايـل عمـده ايـن
وضعيت، بالا بودن عمر ماشين ها، وضـعيت نامناسـب خـدمات پـس از فـروش شـامل سـرويس،
گارانتي و خدمات تعمير گـاهي، كمبـود و گرانـي قطعـات يـدكي، كيفيـت نـامطلوب قطعـات
مورداستفاده و پايين بودن كيفيت تعميرات است .

بنابراين استفاده از ماشين هاي فرسوده هزينه عمليات زراعي و ضريب لَنگي ماشين را ميافزايد ضمن اينكه ضريب اعتماد بـه كاركرد صحيح ماشين را مي كاهد.

واضح است كه حاصل وضعيت فـوق انجـام نشـدن بموقـع عمليـات كاشـت، داشـت و
برداشت، كاهش كيفيت عمليات زراعي، افزايش ضـايعات نهـاده و محصـول، افـزايش هزينـه
عمليات زراعي و افزايش يارانه سوخت است.

بنابراين، تحقق نيافتن برنامه هاي مكانيزاسـيون درخصـوص تـأمين نيـروي محركـه لازم
علاوه بر اينكه سبب ميشود بسياري از عمليات كشاورزي در زمان نامناسب و با كيفيـت نـازل
انجام پذيرد افـزايش هزينـه هـاي زراعـي، افـزايش ضـايعات و كـاهش عملكـرد را نيـزدر پـي
خواهد داشت.

بیشتر بدانید: از ادوات کشاورزی بیشتر بخوانید!

شناخت و پـذيرش فنـاوري توسـط كشـاورزان و الزامـات اقتصـادي باعث رايـج شـدن
كاربرد انواع ماشين هاي كاشت، داشت و برداشـت در اقصي نقـاط كشـور و در نتيجـه، افـزايش
درجه مكانيزاسيون در مراحل مختلف توليد شده است.

به عنوان مثال، دربرنامه هـاي پنج سـاله دوم و سوم به رغم تأمين نشدن منـابع مولـد نيـرو، درجـات مكانيزاسـيون در عمليـات مختلف برخي محصولات افزايش يافته است .

به عنوان مثال، درجه مكانيزاسيون در مرحله بذر كاري در كشت گندم آبي از حدود 10 درصد در سـال 1373

به 27 درصد در سال 1383 افزايش يافته اسـت.

در همـين مـدت درجـه مكانيزاسـيون برداشـت سيب زميني نيزاز 7 درصد به 70 درصد رسيده است.

بازار جهانی گاز مایع

بازار جهانی گاز مایع را بیشتر بشناسید!

هرآنچه از بازار جهانی باید بدانید را از آسترکیا بخواهید 😉

گاز مايع آسیا

قيمت گاز مايع دسامبر آسيا با حرکت ضعيفي کاهشي بوده است همچون بازار وسيعي که فاقد بازيگران جديد اساسي است.
نفت خام برنت آي سي اي فوريه با ريزش 41 سنتی در هر در هر بشکه مواجه شد و به قیمت 3 دلار و 28 سنت در هر تن متريک رو به رو شد.
در بازار اوراق ، در ژانويه شاخص مبادله آرگوس در شرق دور آخرين بار در قيمت 406 دلار در هر تن معامله شد و در همان سطح ارزش گذاري شد.
ارزيابي عملکرد مبادله فوريه در آخرين تلاش در قيمت  401 دلار به ازاي هر تن انجام شد.
و در قیمت 402 دلار به ازاي هر تن ارزش گذاری شد که 1.5 دلار کاهش را نسبت به روز قبل نشان می دهد.
در  ژانويه / فوريه با قیمت 4 دلار به ازاي هر تن عرضه شد که اين قيمت به ازاي هر تن نسبت به روز قبل کاهش يافت.
معامله سوآپ ژانويه چندين بار در قيمت پايه 395 دلار به ازاي هر تن انجام شد
آخرين پيشنهاد انجام شده در قيمت 397 بوده.
وارد کننده هاي وابسته دولتي اندونزی، براي محموله هاي تحويل ژانويه به مقصد
تانجونگ اوبان و تلوك سمانکا به صورت پويا 132000 تن تقاضاي محموله هاي گاز مايع خود را افزايش دادند.
محموله هاي بوتان و پروپان دريايي براي تحويل به مقصد تانجونگ اوبان دارای نسبت 75 به 25  مي باشد،
 اين در حالي است که محموله هاي بوتان و پروپان مقصد تلوك سمانکا دارای نسبت 50 به 50 است.
در بازار فیزیکی پروان تحويلي ژانويه به مقصد ليکان 23000 تن محموله دريايي معامله شد
که از نظر قيمتي ماه ژانويه نسبت به دسامبر 2 دلار و 5 سنت به ازای هر تن افزایش قیمت داشت یا 408.5 دلار به ازای هر تن را نشان می دهد.
بر اساس سي اف آر سنگاپور- ژاپن قيمت پايه پروپان براي محموله هاي تحويلي
ژانويه  410.50 دلار به ازاي هر تن بوده که 5.5 دلار کاهش را به ازاي هر تن نسبت به روز قبل نشان مي دهد.
قیمت گاز مایع محموله دریایی مسیر سنگاپور- ژاپن 436.5 دلار به ازای هر تن در ششم ماه دسامبر
و 437.5 در روز هفتم همین ماه تعیین شد که این قیمت ها با توجه به پیشنهادات موجود بوده است.

بیشتر بخوانید: کپسول گاز مایع چه مزایا و معایبی می تواند داشته باشد؟


بازار گاز مایع شرق میانه

نرخ حمل و نقل گاز مايع  در مسير خليج فارس –  ژاپن در روز ششم در حدود 25 سنت به ازای هر تن ثابت ماند.

 شرکت پتروشيمي خارک ایران تا 7000 تن گاز مایع با نسبت 25 به 75 پروپان به بوتان عرضه می کند،

اين عرضه براي بارگيري در ماه دسامبر از جزيره خارك مي باشد.

عرضه در 10 دسامبر شروع مي شود  و به مدت 3 روز معتبر می ماند.

 شرکت در قراردادي که 19 دسامبر بسته شد  5000 – 7000 تن گاز مایع را برای نیمه دوم دسامبر با مبدا جزيره خارك عرضه کرد .

برنده اين عرضه مشخص نيست.

به زودی با بررسی گاز مايع غرب مدیترانه با شما خواهیم بود🤗